Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Deklaracja dostępności BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach

Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09
Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis został stworzony zgodnie z standardami W3C i WCAG 2.1.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre zdjęcia i grafika nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
Informacje dodatkowe-ułatwienia
 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast, konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Niepala.
 • E-mail: j.niepala@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu.pl
 • Telefon: (+48) 77 461-75-13
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZPO Kalinowice
 • Adres: 47-100 Kalinowice, ul. Szkolna 1
 • E-mail: sekretariat@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu.pl
 • Telefon: 77 461-75-13
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
  • Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach – Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola w Kalinowicach znajdują się na parterze budynku. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony ulicy jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo bo ze schodami. Drugie wejście do budynku od strony przedszkola posiada dodatkowo podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Trzecie wejście do szkoły od strony podwórka, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych- posiada dostosowany podjazd.
  • W starej części szkoły znajduje się piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Stara część szkoły z nową częścią połączona jest korytarzem ze schodami oraz podjazdem dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem szkoły dostępny jest utwardzony plac do parkowania.
  • Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.
  Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw w Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach:
  • Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona ze względu na ochronę wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze wzglądu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  • Kontakt z Zespołem Placówek Oświatowych w Kalinowicach za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
  Korzystanie z poczty elektronicznej: sekretatriat@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu. pl,
  Korzystanie z telefonu: 77/4617513.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krystyna Bąk (2021-03-30 11:03:17)
Informację zmodyfikował(a): Joanna Niepala (2022-10-29 17:33:52)
Liczba odwiedzin: 1471
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij